Program


Biljettbeställning och information:
 • Svenska

  Elfte Kvinnofilmfestivalen på Slottsbiografen

  Program

  Stacks Image 4

   


   

  Lördag 9 mars

  15.00 Inledning & presentation

  15.10 Unwelcome in Tehran

  Regi: Mina Keshavarz, 2011, Iran. Persiskt tal, engelska texter. Dokumentär, 52 min.
  Mina, regissören, är en tjej från Shiraz som gifter sig för att flytta till Teheran. Influerad av sitt eget liv, bestämmer hon sig för att göra en dokumentär om tjejer liksom Azar från provinsen som flyttar till Teheran för att starta ett självständigt liv borta från sina familjers ”vakande ögon och begränsningar”. Filmen handlar om Minas och Azars ständiga kamp för att hitta svaret på varför familjer och samhället har svårt att acceptera ett självständigt liv för en ogift ung tjej.

  Samtal med regissören Mina Keshavarz.

  Paus

  Afghansk musik framförs live av Hayat Ibrahim och Tala Mohammad från Multikulturföreningen

  17.10 Före/Efter – Mission i Afghanistan

  Regi: Mervi Junkkonen och Natasha Dahnberg, 2012, Sverige. Svenskt tal, engelska texter. Dokumentär, 22 min.
  Vad driver en människa till att frivillig delta i ett krig? Hur förändrar erfarenheterna människan? Fyra svenska ISAF-20 soldater i olika åldrar och med skilda bakgrunder reflekterar kring sina tankar om uppdraget i Afghanistan före och efter resan: deras motiv för att åka, tankar om döden, erfarenheter av krigets verkligheter och deras syn på kriget.

  Samtal med regissörer Mervi Junkkonen och Natasha Dahnberg

  18.00 Scheherezad (Shahrzad)

  Regi: Hamideh Razavi, 2012, Iran. Dataanimation, 3 min.
  Denna film visar ansiktet och kvinnors plats i ett patriarkaliskt samhälle. I ett kort men viktigt ögonblick, ser vi kvinnan och hennes historia sedan århundraden

  The Submission

  Regi: Asal Bigdeli, 2012, Iran. Animation, 3 min.
  En man har fastnat i en ram, försöker ta sig ut. Han bryter ramen med en ”hammare”. Frihet är möjlig. Men han underkastar sig ”Hammaren”!

  Paus

  Martin Ekström från Multikulturföreningen spelar piano

  18.30 The Scorpio

  Regi: Faride Saremi och Omid Hashemlu, 2010, Iran. Dokumentär, 42 min.
  År 1971 bestämde sig tre unga musiker för att utföra euforisk rock’n’roll och latin hits av sin tid på olika stadion i Teheran. De bildade bandet ”Scorpio”. Genom sina omslag blev de snart mycket populära bland Western music-entusiaster. De täckte nästan varje stor hit och förde dem live till sina fans i nattklubbar och diskotek i Teheran. Fyrtio år senare ger deras minnen oss ett smakprov på första dagarna av rockmusikrörelserna i Iran.

  19.15 Born of Human / Född av människan 

  Regi: Mazdak Mirabedini, 2011, Iran. Persiskt tal, engelska texter. Dokumentär, 25 min.
  Under 15 år av teckning och målning har Neda Saremi Monfared nått en exklusiv stil i abstrakt figurativt måleri. Som en iransk kvinna, en oberoende instruktör och en samtida konstnär, möter hon ekonomiska svårigheter, liksom Irans ökända censur.

  Regissörssamtalen tolkas av Reza Rezvani

  Reservation för eventuella ändringar

   


   

  Söndag 10 mars

  15.00 21 dagar och jag

  Regi: Shirin Barghnavard, 2011, Iran. Dokumentär, 58 min.
  Filmen handlar om regissören själv, en 35-årig kvinna som har varit gift i 11 år utan barn. Hon tror att hon fortfarande har tid att bestämma om hon vill bli mamma när hon får reda på att det finns en tumör i hennes livmoder. Efter att ha besökt doktorn, upptäcker hon den bästa tiden att bli gravid är precis efter operationen.
  Denna film visar 21 dagar före hennes operation då hon kämpar med den här frågan.

  Samtal med Shirin Barghnavard

  16.30 Mariposa

  Regi: Hamideh Moeinfar, 2012, Sverige. Dokumentär och animation, 14 min. Världspremiär.
  Efter att ha levt hela mitt liv i Iran att täcka mitt hår och min kropp, skulle jag njuta av livet med mitt hår och min kropp i Sverige, men fortfarande kunde jag  känna den smärtsamma känslan jag brukade ha. Jag bestämde mig för att göra en film och ta en resa i livet genom två  svenska kvinnor som genom sina berättelser kunde hjälpa mig att förstå bättre hur man ska hantera sin inre konflikt.

  Samtal med Hamideh Moeinfar

  Paus

  Afghansk musik framförs live av Hayat Ibrahim och Tala Mohammad från Multikulturföreningen

  17.45 Kahrizak, Four Views (Kahrizak, Chahar Negah)

  2012, Iran. Persist tal, engelska texter. Dokumentär, 87min.

  1:a episoden: Room 202 / Rum 202

  Regi: Rakhshan Bani-Etemad.
  Episoden handlar om äldre kvinnors situation på Kahrizak Rehabilitation Center. Regissören Rakhshn Bani-Etemad får funderingar om sin egen och sin mors situation.

  2:a episoden: Hamlet in Kahrizak / Hamlet i Kahrizak

  Regi: Mohsen Amiryousefi.
  En blind och funktionshindrad man som har varken händer eller ben, sätter upp ”Hamlet” på Kahrizak Rehabilitation Center, samtidigt  som han själv tar huvudrollen.

  3:e episoden: The Gay Science / Den glada vetenskapen

  Regi: Pirooz Kalantari
  Det dagliga livet för de gamla männen på Kahrizak Rehabilitation Center berättas genom egna synpunkter och berättelser.

  4:e episoden: The Festivities / Festligheterna

  Regi: Bahman Kiarostami
  Under en offerfest, tillsammans med de filantroper som uppfyller sina löften på Kahrizak Rehabilitations Center, byggs en modell av Mecka och de gamla männen och kvinnorna följer en pilgrimsfärds ritualer.

  Paus

  19.30 1-Street Sultans

  Regi: Paliz Khoshhdel & Zeinab Tabrizi, Iran, 2012. Dokumentär, 39 min.
  Det finns flera ungdomar som var pionjärer i en farlig gatusport. ”Parkour” är sporten som kommer från det moderna urbana samhället. Dessa unga människor försöker att hålla en nationell Parkour Festival i Teheran, men det är inte ett lätt jobb alls.

  Regissörssamtalen tolkas av Reza Rezvani

  Dessutom under festivalen: Fotoutställning – Uppsala/Natur & Människor

  Yasseman Tourang och Nils Bingefors

  Reservation för eventuella ändringar

 • English

  11th Women’s Film Festival at Slottsbiografen

  Programme

  Stacks Image 17

   


   

  Saturday march 9

  15.00 The festival’s opening ceremony

  15.10 Unwelcome in Tehran (Nakhaandeh Dar Tehran)

  Director: Mina Keshavarz, 2011, Iran. Farsi, English subtitles. Documentary, 52 min.
  Mina, the director, is a girl from Shiraz who gets married in order to move to Tehran. Influenced by her own life, she decides to make a documentary about the girls nationwide who, like Azar, move to Tehran (the capital) to start an independent life away from their families’ watchful eyes and restrictions. The film is about Mina and Azar’s constant struggle to find the answer as to why families and the society have difficulty in accepting an independent life for a single girl.

  Conversation with director, Mina Keshavarz

  Pause

  Afghan music perfumed live by Hayat Ibrahim och Tala Mohammad from Multikulturföreningen

  17.10 Before/After – Mission Afghanistan

  Director, editor, script: Mervi Junkkonen and Natasha Dahnberg, 2011, Sweden. Swedish, English subtitles. Documentary, 22 min.
  What drives a man or a woman to volunteer for a war? Does the experience change a person? Four Swedish ISAF-20 soldiers of different ages and backgrounds reflect on their thoughts before and after their mission in Afghanistan: their motives for going, their feelings about death, their experiences of real action and their views on the war. 

  Conversation with directors, Mervi Junkkonen and Natasha Dahnberg

  18.00 Scheherzad (Shahrzad)

  Director: Hamideh Razavi: Animation, 3 min, 2012, Iran.
  This animation shows the face and the place of women in a patriarchal society. In a brief but important moment, we see the woman and her history for centuries

  The Submisson

  Director: Asal Bigdeli. Animation, 3 min, 2011, Iran.
  A man, got stuck in a frame, trying to get rid of that. He breaks the frame with a ”hammer”. Freedom is possible. But he submits himself to the ”hammer”!

  Pause

  Martin Ekström from Multikulturföreningen plays the piano

  18.30 The Scorpio

  Directors: Faride Saremi and Omid Hashemlu, 2010, Iran. Farsi, English subtitles. Documentary, 42 min.
  A documentary about an Iranian rock band in the 1970's.

  In 1971 three young musicians set out to perform the euphoric rock’n’roll and latin hits of their time on the stages of Tehran. Bahram Amin Salmasi (bass guitar), Baram Saidi (guitar) and Einolah Keivanshokooh (drums), along with Eric Arconte (percussions) and Andranik Asatourian (piano) formed the band Scorpio. Through their covers, they soon became very popular amongst enthusiasts of popular w...estern music. They covered almost every big rock hit and brought them live to their fans in the nightclubs and discos of Tehran. Forty years later, their memories give us a taste of the early days of the rock music movement in Iran.

  19.15 Born of Human

  Director: Mazdak Mirabedini, 2011, Iran. Farsi, English subtitles. Documentary, 25 min. Over 15 years of drawing and painting, Neda Saremi Monfared has reached an exclusice style of abstract figurative painting. As an Iranian woman, an independent instructor and a contemporary artist, she has to face economic hardship, as well as Iran’s notorious censorship.

  Conversations with the film makers will be translated by Reza Rezvani

   


   

  Sunday march 10

  15.00 21 Days and Me

  Director: Shirin Barghnavard, 2011, Iran. Farsi, English subtitles. Documentary, 58 min.
  The film is about the director herself, a 35 year old woman who has been married for 11 years with no children. She believes that she still has time to decide whether or not she wants to become a mother when she finds out there is a fibroma growing in her womb. After visiting the doctor, she is told the best time to get pregnant is right after the surgery. This film covers the 21 days before her operation as she is struggling with this issue.

  Conversation with director Shirin Barghnavard

  16.30 Mariposa

  *Director: Hamideh Moeinfar, 2012, Sweden. Documentary-animation, English, English subtitles, 14 min. After passing all the years of covering and hiding myself in Iran, I was supposed to enjoy the life with my hair and body revealed in Sweden, but still I could find the painful feeling I used to have. I decided to make a film and take a journey into the lives of two other Swedish women who through their stories I tried to understand better how to deal with my inner conflict.

  Conversation with director Hamideh Moeinfar

  Pause

  Afghan music perfumed live by Hayat Ibrahim och Tala Mohammad from Multikulturföreningen

  17.30 Kahrizak, Four Views (Kahrizak, Chahar Negah)

  2012, Iran. Farsi, English subtitles. Documentary, 86 min.

  1st Episode: Room 202

  Director & Scriptwriter: Rakhshan Bani-Etemad.
  The director gets involved in the situation of old women at Kahrizak Rehabilitation Center and their lady patrons this film while the director’s own obsessions and her aged mother is taken into the consideration as well.

  2nd Episode: Hamlet in Kahrizak

  Director & Scriptwriter: Mohsen Amiryousefi.
  A blind and disabled man who does not have hands and legs, performs ”Hamlet” at Kahrizak Rehabilitation center, while taking the lead role himself.

  3rd Episode: The Gay Science

  Director & Scriptwriter: Pirooz Kalantari.
  The daily life of the old men at Kahrizak Rahabilitation Center which is narrated through their own points and tales.

  4th Episode: The Festivities

  Director, Scriptwriter & Editor: Bahman Kiarostami.
  In the Feast of Sacrifice, along with the philanthropists who are fulfilling their vows at Kahrizak Rehabilitation Center, a model of Mecca is built and the old men and women follow the rituals of pilgrimage.

  Pause

  19.30 1-Street Sultans (Salatin-e Khiaban-ha)

  Directors, Editors & Scriptwriters: Paliz Khoshdel & Zeinab Tadris Tabrizi, 2012, Iran. Farsi, English subtitles. Documenary, 39 min. There are several young people who were the pioneer of a dangerous street sport, ”Parkour”, the sport is derived from modern urban society. These young people are trying to hold a National Parkour Festival from different cities in Tehran, however, it’s not an easy job at all.

  Conversations with the film makers will be translated by Reza Rezvani

  Photo exhibition: Uppsala / Nature & People

  Yasseman Tourang & Nils Bingefors

  Reservation for changes.